Komunikat - Zawiadomienie

20 marzec 2014
Autor :  

Zarząd Aeroklubu Ziemi Zamojskiej uprzejmie informuje, iż Uchwałą na swoim posiedzeniu w dniu 19 lutego 2014 roku następuje zmiana terminu ze względu na termin zwołania Kongresu AP, zwołuje Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawcze Członków Aeroklubu Ziemi Zamojskiej w dniu 5 kwietnia 2014 roku (sobota) w pierwszym terminie o godz. 10:00, a w drugim terminie o godz. 10:15 w siedzibie AZZ Lotnisko Mokre 115 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków AZZ – powitanie uczestników Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu AZZ.
2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta Zgromadzenia.
3. Objecie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Zgromadzenia:

  • Mandatowej,
  • Uchwał i Wniosków,
  • Skrutacyjnej.

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia ważności Walnego Zgromadzenia Członków AZZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjecie porządku obrad.
8. Wystąpienie – sprawozdanie Prezesa Zarządu AZZ oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej AZZ i Sądu Koleżeńskiego.
9. Podjęcie uchwał, w tym:

  • w sprawie  zmiany statutu Aeroklubu Ziemi Zamojskiej (*).

(*) - propozycje zmian statutu będą udostępnione nie późnij niż 15 marca 2014.

mt_ignore:PDFStatut Aeroklubu Ziemi Zamojskiej przyjęty na XXXII Walnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 roku w Warszawie.

Kontakt

Aeroklub Ziemi Zamojskiej
Mokre 115, 22-400 Zamość
tel. 84 616 92 59

Bank i numer konta

Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta 89 1240 2816 1111 0000 4015 2707

Konto Sekcji Spadochronowej:
Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta: 32 1240 2816 1111 0010 7415 6758

SMS Zgłoszenie zdarzenia
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …