CENNIK 

 

 

Tabela opłat w Aeroklubie Ziemi Zamojskiej od 01.09.2018 roku

 

 

REGULAMIN OPŁAT ORAZ ZASAD WYKONYWANIA LOTÓW
I SKOKÓW W AEROKLUBIE ZIEMI ZAMOJSKIEJ

1. Warunkiem wykonywania lotów i skoków w AZZ w roku bieżącym jest:

 • opłacone składki
 • aktualne ubezpieczenie NNW/OC
 • saldo zadłużenia z roku poprzedniego uregulowane do dnia 31 marca.
 • zadłużenie wobec AZZ nie większe jak 500 złotych.

2. Członkowie AZZ, którzy będą zalegali z opłatą składek członkowskich powyżej 6 miesięcy zostaną skreśleni z listy członków przez Zarząd AZZ. Ponowne przyjęcie nastąpi po złożeniu deklaracji do zarządu na ogólnych zasadach.
3. Ustala się możliwość uzyskania punktów rabatowych na szkolenie i trening za:
pomoc na giełdzie samochodowej i pozostałych pracach na lotnisku - 20 punktów za godzinę. Pracę każdorazowo należy ustalić z Dyrektorem, Szefem Wyszkolenia lub Szefem Technicznym AZZ lub otrzymać wynagrodzenie w kwotach brutto wg stawek j.w, po podpisaniu umowy” zlecenia / o dzieło” z AZZ
4. Instruktorzy społeczni wykonujący zadania szkoleniowe na rzecz AZZ mają możliwość "odpracowania" kosztów swojego szkolenia lub treningu według zasad:

 • wyszkolenie szybowcowe ucznia - 600 punktów
 • godzina nadzoru instruktorskiego w szybowcu (nie dotyczy szkolenia podstawowego) - 24 punktów
 • kierowanie lotami - 24 punktów za godzinę ( po uzgodnieniu z HT lub Dyrektorem)
 • kierowanie skokami – 120 punktów za całą organizację skoków
 • zajęcia teoretyczne dla sekcji szybowcowej i samolotowej - 36 punktów za godzinę
 • wyszkolenie podstawowe skoczka spadochronowego - 200 punktów
 • szkolenie specjalistyczne skoczka spadochronowego (IPS) – 100 punktów
 • układanie spadochronów - 15 punktów za sztukę / 35 tandem
 • tandem pilot za skok i przygotowanie pasażera – 150 punktów
 • tandem pilot za dodatkową kamerę – 50 punktów
 • kamerzysta 70 punktów
 • montaż filmu - 20 punktów, z dwóch kamer – 30 punktów
 • osoba sporządzająca listę załadowczą – 10 punktów za wylot
 • godzina lotów z uczniem samolotem - 90 punktów
 • wynagrodzenie za 1 ciąg wyciągarką dla operatorów z uprawnieniami - 3,5 punkta - lub otrzymać wynagrodzenie w kwotach brutto wg stawek j.w, po podpisaniu umowy "zlecenia / o dzieło" z AZZ.

5. Aeroklub Ziemi Zamojskiej pokrywa koszty doszkolenia swoich pracowników, jednakże decyzje o doszkoleniu podejmuje Zarząd.
6. Jeżeli członek AZZ pozyska sponsora na udział w zawodach lotniczych lub na szkolenie lotnicze, to 100% uzyskanej sumy będzie przeznaczone na pokrycie kosztów tych zawodów i trening. Uzyskane od sponsorów sumy na udział w zawodach i trening nie mogą być wykorzystywane przez członków AZZ na inne cele poza wyżej wymienionymi. Umieszczanie reklam sponsorów na statkach powietrznych należących do AZZ oraz inne akcje promocyjne bezpośrednio wykorzystujące logo lub nazwę własną AZZ wymagają uzgodnienia z Dyrektorem AZZ.   
7. Opłaty za wykorzystanie sprzętu AZZ przez członków zwyczajnych AZZ na czas zawodów rangi minimum ogólnokrajowej, mogą być zmniejszone przez Zarząd AZZ na wniosek Szefa Sekcji.
8. Przyjęcie członka stowarzyszonego w poczet członków zwyczajnych AZZ może nastąpić
w wyniku:
2-letniego okresu członkostwa w AZZ lub,
rocznego okresu członkostwa w AZZ po odbyciu szkolenia podstawowego w AZZ przy warunkach:

 • zatwierdzeniu przez Zarząd AZZ wniosku członka, zawierającego pozytywną rekomendację od szefa wyszkolenia (HT) i instruktora prowadzącego.
 • opłaceniu składek członkowskich do końca bieżącego roku.

Kontakt

Aeroklub Ziemi Zamojskiej
Mokre 115, 22-400 Zamość
tel. 84 616 92 59

Bank i numer konta

Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta 89 1240 2816 1111 0000 4015 2707

Konto Sekcji Spadochronowej:
Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta: 32 1240 2816 1111 0010 7415 6758

SMS Zgłoszenie zdarzenia
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …